Pagdating at paglaganap ng relihiyong islam S e x chat c2c


Marami pang ibang mga panuntunan na tulad ng mga ito.

Isang bansang sumasamba sa nag-iisang tunay na Diyos.

Katotohanang nakatala sa kasaysayan ng bansang Pilipinas na nang dumating si Legaspi (kapalit ng namatay na si Magellan), ang komunidad ng mga Muslim ay ganap ng naitatag sa Batangas, Pampanga, Mindoro, Panay, Cataduanes, Cebu, Samar, Manila, Palawan, Mindanao at Sulu.

Ang Dakilang Allah, ( y) ay nagsabi: Ipinag-utos Niya sa inyo ang katulad ng relihiyon na ipinag-utos kay Noah at ipinahayag sa iyo (o Muhammad) at siya ring ipinagutos kina Abraham at Moises at Hesus na nagsabing: ‗Itatag ang relihiyon at huwag magkahiwalay mula rito.

Karumal-dumal para sa mga sumasamba sa mga diyus-diyusan sapagkat sila ay naglalaan ng pagdalangin sa mga ito.

Nang dumating si Magellan sa Limasawa noong Marso 16, 1521, ang Pilipinas ay isa ng bansang Muslim.